Onderwerp

In juli 2018 kwam er een intern beleidsstuk van de Belastingdienst naar buiten waarin allerlei strikte regels stonden wat betreft de bezitseis van de Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR). De staatssecretaris krijgt nu een tik op de vingers vanwege die striktheid.

Verder lezen

In deze zaak oordeelt Hof Arnhem-Leewarden dat er een beroep kan worden gedaan op de doorschuifregeling van het aanmerkelijk belang (hierna: ab) ook al is er sprake van een gerechtigdheid van slechts 1%.

Verder lezen

Erfgenaam krijgt certificatie van aandelen in een bedrijf met een vastgoedportefeuille. Het was een groot vastgoedbedrijf met personeel in dienst, die zich bezighield met projectontwikkeling en verhuur van panden. Deze omstandigheden waren echter niet voldoende om de BOR (bedrijfsopvolgingsregeling) op de erfenis toe te passen.

Verder lezen

Door een WOB-verzoek (Wet openbaarheid van bestuur) is er op 23 juli 2018 meer beleid naar buitengekomen ten aanzien van de BOR. Het is gebleken dat inspecteurs strenger zijn in het toelaten van de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten.

Verder lezen

Op 3 april 2018 (19 april gepubliceerd) heeft het gerechtshof Den Haag een positieve uitspraak gedaan in het kader van de BOR bij een vastgoed-bv.

Verder lezen

Bedrijfsopvolging gaat nauw samenwerken met Stip advocatuur. Hiermee komt er één aanspreekpunt voor bedrijfsopvolging en andere ondernemingsrechtelijke zaken, of deze nu fiscaal, juridisch of commercieel van aard zijn.

Verder lezen

Toen belastingplichtige van de rechtbank te horen kreeg dat inspecteur gelijk had, ging hij in hoger beroep bij het Hof Den Haag. Het ging om een stoomschip dat in afbouw was en flink wat geld op de bank van de bv.

Verder lezen

Bij de beoordeling wel of geen onderneming bij een vastgoed-bv kijkt de Hoge Raad naar de aard en omvang van de arbeid. Met die arbeid moet de bv een meer dan gemiddeld rendement beogen.

Verder lezen

In ons artikel uit 2016 (Familie-bv vrijgesteld van overdrachtsbelasting) deden wij melding van het feit dat bij het schenken van aandelen in een vastgoed-bv de vrijstelling overdrachtsbelasting van artikel 15 (1) onderdeel b van toepassing is.

Verder lezen

Als je vastgoed aankoopt ben je 6% overdrachtsbelasting (bij woningen 2%) verschuldigd. Zo simpel is het. Familiebedrijven met vastgoed kunnen eerder in aanmerking komen voor een vrijstelling overdrachtsbelasting.

Verder lezen

Stel dat de waarde van de aandelen stijgt door de vrijval van een pensioenvoorziening (als gevolg van het overlijden van de aandeelhouder). Deze waardestijging valt niet onder de vrijstelling van de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR). Op 26 mei 2017 is een uitspraak van gerechtshof Arnhem-Leeuwarden gepubliceerd (uitspraak 16 mei 2017).

Verder lezen

De Belastingdienst heeft een rekentool op haar website gezet. De tool berekent de waarde going concern van agrarische bedrijven die veel cultuurgrond hebben. U kunt de berekening laten maken als in 2016 aan u een bedrijf geschonken is of als u bedrijf heeft geërfd.

Verder lezen

Rechtbank Den Haag geeft aan dat geld op de bankrekening van de bv geen ondernemingsvermogen is voor de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR). Een bv houdt zich bezig met de handel in en verhuur van stoomketels. Er wordt vervolgens gestart met de bouw van een stoomschip.

Verder lezen

De Hoge Raad schrijft een evenredige toerekening van de latente inkomstenbelasting (IB-latentie) voor bij de toepassing van de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR).  Vader schenkt een aandelenpakket aan zijn dochter. Ze deden bij de aangifte schenkbelasting een beroep op de vrijstellingen van de BOR. Daarbij schuift de inkomstenbelasting-claim (box 2) bij vader door naar dochter.

Verder lezen

Geen BOR over waardestijging aandelen door vrijval pensioenverplichting: belaste fictieve verkrijging! Man en vrouw zijn in gemeenschap van goederen getrouwd. Ze hebben allebei aandelen in een bv. De vrouw werkt voor de bv, ontvangt loon en bouwt haar pensioen op. De man krijgt een pensioenuitkering uit de bv.

Verder lezen

ABN AMRO MeesPierson heeft onlangs onderzoek gedaan onder 400 directeur-grootaandeelhouders (dga’s). In dit onderzoek staat de bedrijfsoverdracht centraal.

Verder lezen

In deze zaak gaat het om een vastgoed-bv. De bv verhuurt vastgoed en doet aan projectontwikkling. De vraag komt aan de orde of de activiteiten van projectontwikkeling binnen de vastgoed-bv als een onderneming kunnen worden aangemerkt. De Hoge Raad zegt dat de zaak opnieuw moet, door een gebrekkige motivering.

Verder lezen

De onderneming is het kind van de ondernemer. Zoals het de bedoeling is dat kinderen ooit het huis uit gaan, zo is het bij de meeste ondernemers ook de bedoeling dat op een gegeven moment afscheid wordt genomen van de onderneming.

Verder lezen

Op verzoek moet het Ministerie van Financiën informatie publiekelijk maken. Zo heeft de staatssecretaris een handleiding gemaakt voor inspecteurs in het kader van vastgoed-bv’s en de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR).

Verder lezen

Onlangs vond een wetgevingsoverleg plaats over het Belastingplan 2017. In een brief reageert staatssecretaris Wiebes op de ingediende amendementen.

Verder lezen

In een zaak bij Rechtbank Den Haag werd de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) alleen toegepast op het onroerend goed dat te maken had met projectontwikkeling en bouwactiviteiten. Het onroerend goed dat duurzaam werd verhuurd viel er niet onder.

Verder lezen

Voor een familie-bv geldt de bedrijfsopvolgingsregeling als er sprake is van ondernemingsvermogen. Met de BOR voorkom je directe heffing van schenkbelasting en inkomstenbelasting. De overdrachtsbelasting blijkt lastig te ontwijken.

Verder lezen

In april van dit jaar deed de Hoge Raad een uitspraak over indirecte belangen en de toepassing van de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR). Naar aanleiding van deze uitspraak wil het kabinet de BOR in de Successiewet en de doorschuifregeling voor het aanmerkelijk belang in de Wet Inkomstenbelasting aanpassen.

Verder lezen

In navolging van het hof Arnhem (12 mei 2015) heeft de Hoge Raad op 15 april 2016 beslist dat een grote vastgoed-bv wel een materiële onderneming drijft. Dit heeft tot gevolg dat bij schenking de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) kan worden toegepast.

Verder lezen

Uit een onlangs verschenen onderzoek van accountantskantoor KPMG blijkt dat Nederlandse familiebedrijven bij de opvolging relatief veel belasting betalen. Het verschil met Duitsland en België die een volledige vrijstelling kennen, kan oplopen tot zelfs € 300.000.

Verder lezen

Op 11 december 2015 (publicatie 13 januari 2016) is door de rechtbank Den Haag uitspraak gedaan in het kader van de vererving van een vastgoed-bv: geen BOR.

Verder lezen

Van oudsher wensen eigenaren van familiebedrijven dat het bedrijf binnen de familie blijft. Hoe denkt de volgende generatie hierover?

Verder lezen

Juist in de decembermaand wordt er in de diverse staken van de familie heel wat afgepraat om wel of niet naar dat “verplichte” diner te gaan.

Verder lezen

Voor landbouwbedrijven wordt de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR/BOF) per 1 januari 2016 aangepast. Dat is onlangs vastgelegd in een besluit en gepubliceerd in de Staatscourant (16 november 2015). De BOR is opgenomen in de Successiewet en geeft een voorwaardelijke vrijstelling op de waarde van het bedrijf bij erven of schenken. 

Verder lezen

Herkent u binnen uw bedrijf ook het fenomeen dat de familiebanden en de harmonie die daar bij hoort de groei van het bedrijf in de weg staat? Deze blog laat zien dat u niet de enige eigenaar of opvolger bent die worstelt met een goede balans tussen harmonie in de familie en groei van de […]

Verder lezen

Een van de financiële risico’s bij pensioenen wordt veroorzaakt door de vele wijzigingen in de pensioenwetgeving die u, als werkgever, de laatste jaren heeft moeten doormaken. Zo zijn er wijzigingen geweest die de pensioenregeling minder goed hebben gemaakt.

Verder lezen

Tussen belastingplichtigen en de Belastingdienst wordt vaak de discussie gevoerd of de verhuur en/of exploitatie van vastgoed als onderneming kan worden gezien of niet. Worden de rendementen belast als winst uit een onderneming (box 1), resultaat uit overige werkzaamheden (ook box 1) of toch in box 3 als belegging?

Verder lezen

Op 6 augustus 2015 is er een uitspraak gepubliceerd van Rechtbank Den Haag over de toepassing van de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR: zie uitleg in de kennisbank) uit de Successiewet (SW).

Verder lezen

De gunstige faciliteit van de bedrijfsopvolgingsregeling (BOF of BOR) kan best wel van toepassing zijn bij het erven en schenken van aandelen in een vastgoed bv.

Verder lezen

Op 8 april 2015 stuurde minister Kamp van Economische Zaken een brief aan de Tweede Kamer waarin hij gevolg geeft aan zijn Aanvullend Actieplan mkb-financieringen.

Verder lezen

PwC heeft onlangs een onderzoek gepubliceerd waaruit blijkt dat onze bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) in de Successiewet goed aansluit bij de fiscale faciliteiten in de ons omringende landen. Met een belastingdruk van 3,4% bij het erven van een onderneming zit Nederland net iets boven het gemiddelde (3,2%).

Verder lezen

Wie zijn auto verkoopt zal deze eerst oppoetsen. Met een bedrijf is het niet anders. Een bedrijf dat moet worden overgedragen aan de volgende generatie of aan derden moet daarvoor in gereedheid worden gebracht.

Verder lezen

Op 10 maart 2015 is er een nieuwe uitspraak inzake de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR/BOF) gepubliceerd (uitspraak 3 juni 2014). Rechtbank Den Haag concludeert dat gezien de ontwikkelingen en werkzaamheden in de bv er sprake was van boven normaal vermogensbeheer: de BOR mocht wel worden toegepast. Een interessante uitspraak dus.

Verder lezen

Het Bundesverfassungsgericht heeft onlangs geoordeeld dat de Duitse fiscale faciliteit bij bedrijfsoverdracht (de Duitse BOR) in strijd is met de Grondwet. Kan dit gevolgen hebben voor de Nederlandse BOR uit de Successiewet? We kennen inmiddels de geschiedenis van onze bedrijfsopvolgingsregeling.

Verder lezen

In navolging van de Hoge Raad op 22 november 2013 en het EVRM op 27 mei 2014 beslist nu ook het gerechtshof Amsterdam dat de bedrijfsopvolgingsregeling uit de Successiewet niet discriminerend werkt ten aanzien van het erven van box 3 vermogen.

Verder lezen

Wanneer je een bedrijf overneemt is het goed mogelijk dat er een bedrijfspand of andere onroerende goederen, zoals grond of opslaghallen, mee worden overgedragen.

Verder lezen

Het waarborgen van de continuïteit van het familiebedrijf is een belangrijk onderdeel van de bedrijfsopvolging binnen de familie. Is er een kandidaat binnen de familie of moet er een externe directeur worden aangetrokken? En zo ja, wordt er dan een aandelenpakket in het vooruitzicht gesteld?

Verder lezen

Op 6 november 2014 (gepubliceerd 3 december 2014) heeft de rechtbank Zeeland-West-Brabant een voor belastingplichtigen negatieve uitspraak gedaan in het kader van de vererving van aandelen in een vastgoed-bv. De casus was als volgt.

Verder lezen

Op 4 december 2014 heeft minister Kamp een brief gestuurd aan de Tweede Kamer met de evaluatie van de fiscale regelingen gericht op bedrijfsoverdracht. Ook de Kamer heeft inmiddels op de evaluatie gereageerd. De conclusies zijn mager.

Verder lezen

Het einde van het jaar is weer in zicht. Bedrijfsopvolging.nl heeft wat fiscale tips voor familiebedrijven op een rij gezet. Schenken Ieder jaar kunt u ruim € 5.000 belastingvrij aan uw kinderen schenken. Overweegt u een grotere schenking aan uw kinderen te doen dan kan een schenking voor de eigen woning uitkomst bieden.

Verder lezen

Door toename van de complexiteit bij de vraagstukken in de praktijk en bij de regelgeving ontstaat onvermijdelijk behoefte aan specialisatie. Estateplanning is hiervan een voorbeeld en past in de ontwikkeling van deze tijd. Estateplanning houdt zich, ruim geformuleerd, bezig met de overdracht van vermogen naar de volgende generatie.

Verder lezen

De overdracht van een bedrijf wordt door ondernemers en hun adviseurs vaak gezien als een ingewikkeld proces dat met de nodige kennis van de financiële, fiscale en juridische aspecten wel in goede banen te leiden is. Ze realiseren zich daarbij te weinig dat dwars door die technische uitvoering een heel ander maar minstens zo gewichtig element een rol speelt.

Verder lezen

Vandaag presenteert Marktlink Fusies & Overnames op een bijeenkomst op Nyenrode Business University de resultaten van een onderzoek dat zij heeft laten uitvoeren onder eigenaren van familiebedrijven. Onderwerpen binnen dit onderzoek: overdracht binnen familie, verkoop aan derden of verkoop aan medewerker?

Verder lezen

Naar aanleiding van een motie in november 2013 geeft het kabinet nu invulling aan het verzoek onderzoek te doen naar de meest recente cijfers over bedrijfsoverdracht.

Verder lezen

Minister van Veiligheid en Justitie Ivo Opstelten heeft onlangs antwoord gegeven op de Kamervragen van Mei Li Vos (PvdA) inzake de werkwijze van het SMCO. Het antwoord van Opstelten luidt: ‘Het EHRM is helder over de BOR regeling in Nederland’.

Verder lezen

Het is logisch dat de directeur – ondernemer van een familiebedrijf het zetten van de stap naar een constructieve benadering van zijn opvolging uitstelt. Pas als je dat door hebt snap je de impasse waarin hij/zij zich bevindt.

Verder lezen

Op het eerste gezicht heeft de verhuur van een onderneming niets te maken met bedrijfsopvolging. Echter de regel “what you see, is what you get” hoeft in het fiscale niet op te gaan.

Verder lezen

Op verzoek is op grond van een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) informatie gepubliceerd omtrent een onderzoek van de Belastingdienst.

Verder lezen

Minister Henk Kamp van Economische Zaken wil dat mkb bedrijven makkelijker aan een financiering kunnen komen. Daarom heeft hij in een brief aan de Tweede Kamer aangegeven te zullen zorgen voor een extra financieringsruimte voor het mkb van 2,5 miljard euro.

Verder lezen

Onlangs oordeelde het EHRM dat de vrijstellingen bij het erven en schenken van een onderneming (bedrijfsopvolgingsregeling, BOR) niet disproportioneel zijn (zie het bericht: EHRM: BOR niet disproportioneel). In een eerder bericht gaven wij melding van het SMCO die voornemens is een klacht over de BOR bij het EHRM in te dienen (zie: collectieve uitspraak bezwaar […]

Verder lezen

In navolging van de uitspraken van de Hoge Raad op 22 november 2013 concludeert het EHRM (Europees Hof voor de Rechten van de Mens) dat de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) in de Successiewet niet disproportioneel is.

Verder lezen

Veel adviesbedrijven besteden aandacht aan het onderwerp bedrijfsopvolging. Dat is grotendeels te wijten aan de ontwikkelingen in de markt. Er zijn namelijk veel ondernemers die, vanwege hun leeftijd, hun bedrijf willen overdragen. Misschien binnen de familie, aan het zittende management of aan een derde. Daar spelen de adviesbedrijven handig op in.

Verder lezen

Bij het erven en schenken van een bedrijf kunnen forse belastingvrijstellingen worden benut. Door die vrijstellingen, de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) genoemd, kan de belastingdruk binnen familieverhoudingen (ouders/kind) van 40% worden teruggebracht naar slechts 3,4%.

Verder lezen

De plannen van de staatssecretaris van Financiën om erfgenamen van familiebedrijven zwaarder te belasten, stuiten op hevig verzet bij verschillende ondernemersorganisaties.

Verder lezen

Onlangs heeft de staatssecretaris van Financiën (Eric Wiebes) een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over verschillende fiscale moties en toezeggingen die nog niet zijn afgewikkeld. In de brief gaat Wiebes ook in op de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) uit de Successiewet 1956.

Verder lezen

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft een loket voor het doorgeven van bedrijfsoverdrachten geopend. Ondernemers die zaken doen met de RVO kunnen via een klantportaal doorgeven als bijvoorbeeld hun rechtsvorm is gewijzigd. Ook kunnen ze aangeven als het bedrijf is beëindigd.

Verder lezen

De rechtspraak rond vastgoed en de toepassing van de bedrijfsopvolgingsregeling krijgt langzamerhand een positieve wending. In december 2013 besliste Hof Den Haag al in het voordeel van belastingplichtige. Op 8 april 2014 heeft ook Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden belastingplichtige gelijk gegeven.

Verder lezen

Er is grondhonger bij de agrarische ondernemers. Om in de meest innovatieve sector van Nederland te kunnen groeien is er grond nodig. Helaas hebben zij, zoals veel sectoren, te maken met de afgenomen bereidheid van banken om te financieren. Hoe kan deze honger worden gestild?

Verder lezen

De economische recessie in ons land heeft tot minder bedrijfsoverdrachten geleid. Nu de recessie voorbij is, verwacht men een toename. Ook de vergrijzing en de uitgestelde pensionering helpen daar aan mee.

Verder lezen

Op 4 december 2013 deed de Belastingdienst collectief uitspraak op bezwaarschriften in het kader van de bedrijfsopvolgingsregeling in de Successiewet. Zie hiertoe uitspraak collectief bezwaar. Krijgt het verhaal een staartje?

Verder lezen

Als gastauteur feliciteer ik Domus Editoria en de redactie met hun Cedeo-erkenning voor het PE-Tijdschrift voor de bedrijfsopvolging. Domus Editoria houdt zich bezig met innovatieve eLearning.

Verder lezen

Bijna de helft van de familiebedrijven ervaart de fiscale- en juridische complexiteit als grootste knelpunt bij de bedrijfsopvolging! Voorkomen is beter…

Verder lezen

Ook de jonge agrariërs hebben te maken met de afgenomen bereidheid van banken om hen aan een financiering te helpen. In de markt gonst het van de verhalen dat boeren halsbrekende toeren moeten uithalen om de bedrijfsopvolging gefinancierd te krijgen.

Verder lezen

Marisca van den Honaard van WIQSupport had een lang gesprek met één van haar relaties. Het werd een interessant gesprek over de beleving van het opvolgingsproces. Hier het verhaal.

Verder lezen

De crisistijd wordt door een derde van de eigenaren van familiebedrijven gezien als het juiste moment voor de bedrijfsoverdracht. Waarom eigenlijk?

Verder lezen

Op 4 december heeft de Belastingdienst collectief uitspraak gedaan op duizenden ingediende bezwaren. De Hoge Raad deze zogenaamde discriminatie niet strijdig acht met het Europees recht.

Verder lezen

De verschillende reacties op de uitspraak van rechtbanken, Hoge Raad en de gedachten van promovendi over de BOR nemen vormen aan van een controverse.

Verder lezen

De staatssecretaris heeft gereageerd op de uitspraak van de Hoge Raad van vrijdag 22 november jl.

Verder lezen

De Hoge Raad is het niet eens met de conclusie van Advocaat Generaal IJzerman dat de toepassing van de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) in strijd is met het gelijkheidsbeginsel binnen het Europees recht.

Verder lezen

Zeer binnenkort wordt de uitspraak van de Hoge Raad verwacht inzake de bedrijfsopvolgingsregeling. Deze regeling is mogelijk (deels) strijdig met Europees recht en wordt misschien wel volgend jaar door de wetgever versoberd of afgeschaft.

Verder lezen

Het einde van het jaar is weer in zicht. Bedrijfsopvolging.nu heeft wat fiscale tips voor familiebedrijven op een rij gezet. We beginnen natuurlijk met tips over bedrijfsopvolging.

Verder lezen

Het is niet meer vanzelfsprekend dat uw kind het stokje van u overneemt. Steeds vaker vindt opvolging plaats door iemand van buiten de familie.

Verder lezen

Ze zeggen wel eens dat de bedrijfsopvolging binnen de familie voor 80% uit emotie bestaat en voor 20% zakelijk is. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

Verder lezen

Het is bekend dat ondernemers graag willen dat eigen kroost het bedrijf voortzet. De vraag is of opvolging binnen de familie altijd de beste keus is.

Verder lezen

Verzekeraars liggen de laatste jaren voortdurend onder vuur vanwege allerlei kwesties die maatschappelijk niet meer worden geaccepteerd.

Verder lezen

Onlangs heeft Advocaat-Generaal IJzerman geconcludeerd dat de bedrijfsopvolgingsregeling in de Successiewet gedeeltelijk in strijd is met het Europese gelijkheidsbeginsel. De bedrijfsopvolgingsregeling houdt in dat 100% van de waarde van het ondernemingsvermogen (tot € 1.028.132) is vrijgesteld van erf- en schenkbelasting en 83% van de waarde daarboven. Dit geldt zogezegd alleen voor ondernemingsvermogen. Als privé-vermogen vererft […]

Verder lezen

De oprichter van het bedrijf neemt misschien wel vanzelfsprekend aan dat zijn beoogde opvolger er klaar voor is. Maar heeft de opvolger een relevante vakopleiding gevolgd? Bezit de opvolger ondernemersvaardigheden? Is de opvolger wel een ondernemer? Er schijnt behoefte te zijn aan onderwijs in ondernemerschap. Onlangs sprak ik prof. dr. Roy van Thurik op het […]

Verder lezen

Staat de ondernemersgeest wel centraal in families? Springt het familiebedrijf wel goed in op de dynamiek van de markt? De crisis heeft niet alleen voor misère gezorgd, maar ook tot een verandering in denken en zo in ondernemerschap. Lopen familiebedrijven hierin voorop, of missen ze de boot? Ilse Matser schrijft daarover in een artikel op […]

Verder lezen

Internationaal onderzoek toont aan dat wereldwijd meer dan 2/3 van alle familiebedrijven desintegreert na een bedrijfsopvolging en dat slechts 10 procent het volhoudt tot en met de derde generatie. “From shirt sleeves to shirt sleeves in three generations”. Het woord ‘succes’ komt voort uit het Latijnse succedere, wat opvolgen of navolgen betekent, maar het is […]

Verder lezen

Veel familiebedrijven zijn kwetsbaar door de onmisbaarheid van de ondernemer zelf. Valt deze weg, dan ontstaat er een groot probleem. Bedrijven hebben hier gelukkig steeds meer oog voor. Familiebedrijven zijn om veel redenen sterker dan niet-familiebedrijven, bijvoorbeeld door de hogere liquiditeit die zij doorgaans hebben en het volgen van een strategische langetermijnvisie. De achilleshiel schuilt […]

Verder lezen

Net zoals ieder ander jaar bevat de miljoenennota ook nu weer financiële voor- en nadelen voor het MKB.

Verder lezen

Het is de dynamiek, de emotie waardoor ze zich aangetrokken voelen tot het familiebedrijf. Arjen Brussé, partner bij EY Tax Advisors, en Dirk van Beelen, senior tax manager bij EY vormen de kern van het Family Business Center of Excellence in Nederland en België. “Familiebedrijven kampen met dezelfde uitdagingen als niet-familiebedrijven, maar het is juist […]

Verder lezen

Familiebedrijven zetten de bank buiten spel. Slechts 50 procent van deze grote groep bedrijven meldt zich bij de bank voor financiering, terwijl 57 procent bijstort vanuit privé en liefst 71 procent private investeerders en andere alternatieve financieringsbronnen raadpleegt. Dat blijkt uit een marktanalyse onder accountantskantoren van Fambizz. Terwijl het MKB al jaren moord en brand […]

Verder lezen

George van Dam, 55 jaar, een van de twee eigenaren van een aantal schoenenzaken gevestigd in Gorinchem en omgeving: “Wij hebben een florerend familiebedrijf met vijf filialen. Het zit al langer in mijn hoofd om een zesde zaak te openen. Wat verder weg; Utrecht of Den Bosch.  Mijn oudere broer, die bedrijfsleider is en zijn […]

Verder lezen

Op 11 september jl. heeft Minister Kamp een ‘plan van aanpak bedrijfsopvolging’ gestuurd naar de Tweede Kamer. Het plan is gestuurd naar aanleiding van diverse moties vanuit de Tweede Kamer en voortbordurend op een quickscan van Het Center of Entrepreneurship van Nyenrode Business Universiteit. De quickscan is uitgevoerd naar de problematiek omtrent bedrijfsopvolging. Hier zijn […]

Verder lezen

Stel, je ouders hebben jou al een paar keer gevraagd of je interesse hebt om in de zaak komen. Wellicht met de bedoeling om het op termijn over te dragen. ‘Ga je dat doen èn, hoe kom je dan de eerste jaren door?’ Dit zijn de twee hoofdvragen die in dit hoofdstuk behandeld worden. De […]

Verder lezen

Roberto Flören is hoogleraar bedrijfsoverdracht en familiebedrijf op Nyenrode. Hij houdt zich bezig met de continuïteit van het familiebedrijf, maar ook met de harmonie van de familie. ‘Je moet elkaar ook na een bedrijfsoverdracht met kerst wel weer willen zien.’ De opa van Roberto Flören begon in 1934 een bedrijf in schrijfmachines. Dat was in […]

Verder lezen

(en die maken het soms verdraaid lastig) ‘Ik wil het mijn dochter niet aandoen’ of ‘mijn vader bemoeit zich met alles en alleen daarom heb ik er al geen zin meer in’. Twee willekeurige uitspraken van ondernemers die met de handen in het haar bij mij aan tafel zaten. Bedrijfsopvolging is niet makkelijk. Weten wat […]

Verder lezen

Jonge ondernemers hebben goede ideeën, maar kunnen deze door beperkte financiële middelen vaak lastig waarmaken. Daarom pleit John Fentener van Vlissingen, bekend van familiebedrijf BCD, voor financiële hulp.

Verder lezen

Op vrijdag 13 september 2013 organiseert SIRET haar tweede jaarcongres. Dit jaar staat het congres in het teken van de bedrijfsopvolging. Het thema wordt bezien vanuit zowel een fiscaal, als vanuit een economisch perspectief. Er zijn dan ook zowel economen als fiscalisten uitgenodigd te spreken. Het programma bestaat uit een vijftal inleidingen van elk circa 25 minuten […]

Verder lezen

Het tijdig regelen van je opvolging is een noodzaak, zeker nu uit onderzoek blijkt dat 60% van de ondernemingen ten ondergaat na het vroegtijdig overlijden van de ondernemer. Steve Jobs is overleden, APPLE gaat door een lastige periode. Toch kun je die lastige periode maar voor een deel verklaren door het overlijden van Jobs. ‘Zijn’ […]

Verder lezen

Rijke ondernemers, die gecashed hebben bij de verkoop van hun eigen bedrijf, domineren momenteel de overnamemarkt van het mkb. Het zijn dus niet meer de kinderen of collega’s die opvolgen en overnemen. Dat blijkt uit een peiling van het Financieele Dagblad. De nieuwe kopers zijn steeds vaker ondernemers die eerder hun eigen zaak al succesvol […]

Verder lezen

Een crisis is net zo lastig voor een familiebedrijf als voor een niet-familiebedrijf. Toch blijken familiebedrijven succesvoller te zijn ten tijde van crisis dan niet-familiebedrijven. Dit komt omdat zij anders reageren op verslechterende economische omstandigheden. Hans Bakker en Marcel Klootwijk, beiden partners bij Baker Tilly Berk in Goes, refereren graag aan het onderzoek ‘Met het […]

Verder lezen

Familiebedrijven doorstaan de economische tegenwind relatief goed. Meer dan de helft wist de afgelopen vijf jaar winst te maken.  Hun belangrijkste doel is continuïteit van het bedrijf. Om dit te realiseren verkiest een overgrote meerderheid van de familiebedrijven, ook in tijden van economische tegenwind, nog altijd klantloyaliteit boven winstmaximalisatie. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Strategie […]

Verder lezen

Mike Jansen (46) is de nieuwe Managing Partner van advocatenkantoor Baker & McKenzie, dat enkele van de grootste Nederlandse familiebedrijven bijstaat en vertegenwoordigt. “Familiebedrijven opereren in de praktijk vaak helemaal niet zo conservatief.” Lees het volledige artikel op de website van FAMBIZZ

Verder lezen