Estate planning in deze tijd

Door toename van de complexiteit bij de vraagstukken in de praktijk en bij de regelgeving ontstaat onvermijdelijk behoefte aan specialisatie. Estateplanning is hiervan een voorbeeld en past in de ontwikkeling van deze tijd.

Estateplanning houdt zich, ruim geformuleerd, bezig met de overdracht van vermogen naar de volgende generatie. Vaste onderdelen hierbij zijn beoordeling en redigeren van testamenten, huwelijkse voorwaarden enz.

Verder is een belangrijk onderdeel het inventariseren en adviseren bij bedrijfsopvolging, financiële – en fiscale zaken in gezinnen en families.

Zonder de juiste maatregelen kan bij vererving tot wel 40% van het ondernemingsvermogen worden wegbelast aan inkomstenbelasting en erfbelasting. Dit betekent dat de continuïteit van de onderneming in het geding is. Bepaald geen aantrekkelijk vooruitzicht.

Bedrijfsopvolging

Zo ver hoeft het niet te komen. Als voorbereiding op latere beslissingen kan nu al worden beoordeeld wat bij u de mogelijkheden zijn. Om optimaal gebruik te kunnen maken van de faciliteiten kunnen de eerste stappen worden gezet.

Zonder dat u zich nu al helemaal hebt vastgelegd. Zodoende voldoet u aan de voorwaarden om gebruik te maken van de faciliteiten die voor de continuïteit van uw onderneming zo belangrijk zijn.

De materie is daarom zo complex omdat de regelingen zowel de inkomstenbelasting, het erfrecht en de successiewet betreft. Dit betekent bijvoorbeeld dat de inhoud van een testament op het geheel van beslissingen zal moeten worden afgestemd.

Huwelijkse voorwaarden

Een ander vaak voorkomende probleem is de inhoud van mogelijk aanwezige huwelijkse voorwaarden. Bij de opstelling hiervan ging het meestal alleen om de uitschakeling van aansprakelijkheid als een van de partijen een onderneming exploiteerde. Aan de aspecten van wederzijds vermogensontwikkeling werd toen en in de opvolgende jaren nauwelijks aandacht besteed. Als een periodiek verrekenbeding was opgenomen werd daar meestal niets mee gedaan.

Bij een echtscheiding of bij beëindiging van een geregistreerd partnerschap komen vragen over het wederzijds vermogen onvermijdelijk aan de orde. Dan blijkt vaak dat de situatie anders blijkt te zijn dan waar men van uitging.

Het achterwege laten van de overeengekomen jaarlijkse verrekeningen kan dan ook enorme financiële gevolgen hebben. Ook situaties met kinderen uit meerdere relaties leiden soms tot onverwachte en onaangename uitkomsten.

Ook als echtscheiding niet aan de orde is, verdient het sterk aanbeveling om de huwelijksvoorwaarden kritisch te beoordelen en mogelijk aan te passen. Mogelijk in combinatie met een vaststellingsovereenkomst. Recente wijzigingen in het huwelijksgoederenrecht hebben deze problematiek nog groter gemaakt. Vragen rond wederzijds vermogen doen zich ook voor bij andere samenlevingsvormen. De rechten van de partners blijken daar weer anders te liggen.

Tot slot

In de hectiek van iedere dag worden belangrijke zaken soms op zijn beloop gelaten. Terwijl je je realiseert dat dit niet de juiste weg is.

Als u ondernemer bent hoeft het niet direct te gaan om een opvolging. Het is van belang om belangrijke zaken weer eens goed op elkaar af te stemmen. Hoe lang is het bijvoorbeeld geleden dat er serieuze aandacht is besteed aan het testament?

De regelgeving is altijd in beweging en brengt nieuwe kansen maar ook nieuwe risico’s met zich mee. Ook uw familie- en misschien ook uw vermogenssituatie kan inmiddels anders zijn. Bovendien: Onverwachte dingen komen altijd onverwachts.

Avatar foto

Bert is een zeer ervaren adviseur. Van der Velden Advies heeft een jarenlange ervaring in de praktijk van de fiscaliteit en estateplanning. Juist de verbanden tussen deze disciplines maken de problematiek complex. Het is bijvoorbeeld een probleem dat de samenhang met de vele keuzemogelijkheden ook cijfermatig nauwelijks is te overzien. Hiervoor hebben wij een aantrekkelijke oplossing. Van der Velden Advies