Fiscale eindejaarstips voor het familiebedrijf (2014)

Het einde van het jaar is weer in zicht. Bedrijfsopvolging.nl heeft wat fiscale tips voor familiebedrijven op een rij gezet.

Schenken

Ieder jaar kunt u ruim € 5.000 belastingvrij aan uw kinderen schenken. Overweegt u een grotere schenking aan uw kinderen te doen dan kan een schenking voor de eigen woning uitkomst bieden. Tot 1 januari 2015 kunt u onder voorwaarden aan uw kind tot € 100.000 belastingvrij schenken. De schenking moet worden gedaan in het kader van de aankoop of verbouwing van de eigen woning, het aflossen van de hypotheek of het afkopen van de erfpacht. Voor deze schenking dient u dan in 2015 aangifte te doen.

Sommige fiscalisten zijn van mening dat ook als kinderen na 31 december 2014 een woning kopen, er geprofiteerd kan worden van de gunstige schenkfaciliteit. Hieromtrent zal mogelijk een rechtszaak volgen.

Voorts is er nog bij schenking de eenmalig verhoogde vrijstelling aan kinderen tussen de 18 en 40 jaar (€ 25.096). Als u schenkt voor een dure studie kan de vrijstelling oplopen tot € 52.283.

Heeft u uw geld voorlopig zelf nodig, dan kan een schenking onder schuldigerkenning uitkomst bieden. Als ouder schenkt u een bedrag op papier (rekening houdende met de bovengenoemde vrijstellingen). U blijft dit bedrag schuldig tegen 6% rente per jaar. Deze rente is wettelijk verplicht en dient ook jaarlijks aan uw kinderen te worden voldaan. Bij een onverhoopt overlijden mag dit bedrag als schuld in uw nalatenschap worden meegenomen, zodat hierover niet nog eens erfbelasting is verschuldigd. Dit alles moet in een notariële akte worden vastgelegd.

Voor overige schenkingen hoeft geen notariële akte te worden opgemaakt.

Grondslag box 3

Op 1 januari van ieder jaar peilt de Belastingdienst uw vermogen. Alleenstaanden kunnen gebruik maken van een heffingsvrij bedrag van € 21.139, voor gehuwden is dat € 42.278. Alles daarboven wordt belast tegen 1,2% belasting.

Het aflossen van uw hypotheek vóór 31 december 2014 kan uw vermogen verlagen, zodat minder belasting verschuldigd is. Als u toch nog een grote uitgave moet doen, is dit gunstig om te doen voor het einde van het jaar. Daarnaast kan het op tijd doen van een schenking het zelfde resultaat opleveren.

Directeur grootaandeelhouder (dga)

Dit jaar kan er nog gebruik worden gemaakt van het verlaagde aanmerkelijk belangtarief van 22% bij een dividenduitkering uit de bv (tot een bedrag van € 250.000 voor alleenstaanden en € 500.000 voor gehuwde dga’s). Vanaf volgend jaar geldt weer een tarief van 25% in box 2.

Uitkeringstest

Bij een dividenduitkering uit de bv moet een zogenaamde uitkeringstest worden gedaan. De bv moet ervoor zorgen dat zij ook na de dividenduitkering aan haar verplichtingen kan voldoen. Kan zij binnen een jaar niet aan haar verplichtingen voldoen dan is de bestuurder daarvoor aansprakelijk en moet de dividenduitkering worden terugbetaald.

Leningen aan uw bv

Heeft in u in het verleden onder zakelijke condities geld vanuit privé aan uw bv geleend, dan kunt u mogelijk een teruggaaf claimen van de Belastingdienst. Het kan zijn dat de investering in de bv is mislukt en dat de bv het geld niet meer kan terug betalen. Op dat moment kunt u de vordering op de bv afwaarderen in uw aangifte inkomstenbelasting. U trekt het verlies dan af op uw inkomen uit werk en woning. Geniet u een salaris uit uw bv, dan kunt u mogelijk de loonbelasting terugvorderen.

Let op. De lening moet op zakelijke gronden zijn verstrekt, anders is een afwaardering niet mogelijk. Zakelijke gronden zijn: een marktconforme rente, een aflossingsschema, zekerheidsstellingen en een looptijd.

Gebruikelijk loon

In 2015 veranderen de regels rond het salaris dat u uit uw bv moet uitbetalen: het gebruikelijk loon. Het loon uit de bv moet minimaal € 44.000 bedragen, of:

  • 75% van het loon dat in de markt gebruikelijk is.
  • het loon van de meestverdienende werknemers in één van uw bv’s.

Er is in 2015 een overgangsregeling van toepassing. Het gebruikelijk loon kan in 2015 op 75/70e van het loon uit 2013 worden gezet. Uiteraard mag hiervan worden afgeweken, als dat binnen de wettelijke regeling past.

Bent u starter in een bv, dan is het mogelijk een lager salaris met de Belastingdienst af te stemmen. Naarmate de omzet in uw bv gaat toenemen, moet het loon worden aangepast.

Pensioen in eigen beheer

Heeft u een pensioen in eigen beheer opgebouwd, dan is het belangrijk dat uw bv het pensioen in de toekomst aan u kan uitkeren. In de praktijk komt het nogal eens voor dat de bv dit niet meer (gedeeltelijk) kan terugbetalen. Als de dekkingsgraad beneden de 75% ligt, dan is het mogelijk de reeds ingegane pensioenuitkering te verlagen. De pensioenvoorziening valt dan deels vrij. U moet dit wel afstemmen met de Belastingdienst.

Werkkostenregeling

Door het toepassen van de werkkostenregeling kunt u een fiscaal voordeel halen. Een eventueel terugkerende jaarlijkse bonus kunt u onder de vrije ruimte laten vallen. In 2014 bedraagt de vrije ruimte 1,5% van de loonsom, in 2015 gaat dit naar 1,2%.

Overtollige middelen in uw bv

Het is mogelijk geld te lenen van uw bv. U kunt dit geld bijvoorbeeld gebruiken voor het oversluiten van uw hypotheek in privé. U lost de lening bij de bank (gedeeltelijk) af, waarbij u een hypothecaire lening bij uw bv aangaat. U blijft profiteren van de renteaftrek in box 1. Een hoge rente betalen is dan erg aantrekkelijk, maar moet wel marktconform zijn. Een rente tussen de 4-6% is niet ongebruikelijk.

Voorkom verliesverdamping

Een bv kan een verlies uit 2014 verrekenen met een winst uit 2013 en met winsten van de komende 9 jaar. Daarna verdampen de verliezen. Om dit te voorkomen kunt u mogelijk een voorziening vrij laten vallen of bijvoorbeeld een herwaardering op de voorraad toepassen.

Is er bijvoorbeeld in het verleden te veel op een bedrijfsmiddel afgeschreven kan een verzoek worden gedaan deze afschrijvingen terug te nemen. Verliezen kunnen dan alvast worden verrekend.

Belastingrente

De te betalen rente over inkomstenbelastingschulden is 4% per jaar. Voor de vennootschapsbelasting is dat zelfs 8%. Vroeger heette dat invorderingsrente, nu belastingrente.

Stamrecht

In 2014 kunt u nog steeds tegen gunstige voorwaarden uw stamrechtkapitaal (in uw eigen bv) opnemen. Op het moment dat u het opneemt wordt 80% van dit kapitaal belast. Zit u in het hoogste tarief dan bespaart u 11% belasting.

Investeringsaftrek

De investeringsaftrek bestaat uit verschillende percentages, een minimaal investeringsbedrag en een maximaal bedrag. Profiteer maximaal van deze aftrek en manage uw investeringen.

Vanaf een bedrag van € 2.300 krijgt u een extra aftrekpost 28% van het investeringsbedrag. Bedragen de investeringen meer dan € 306.931 dan is er geen recht op investeringsaftrek.

Terugkerende tips zijn investeringen naar voren halen, vanwege de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek in 2014 of juist de vervanging van bedrijfsmiddelen uitstellen, vanwege de 5-jaarstermijn van de desinvesteringsbijtelling.

Willekeurige afschrijvingen en energie-aftrek

Als u in energiezuinige en milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen investeert, dan heeft u mogelijk recht op de energie-investeringsaftrek (EIA) en de milieu-investeringsaftrek (MIA). Dit kan een extra aftrekpost van 41,5% (EIA), 36%, 27% of 13,5% (allemaal MIA) opleveren. Het is afhankelijk in welke categorie de investering valt. Kijk voor meer informatie over deze tegemoetkomingen op Agentschap.nl.

Afwaarderen bedrijfsmiddelen

Het kan zijn dat een bepaald bedrijfsmiddel een veel lagere waarde heeft dan op de balans staat. Het is mogelijk het bedrijfsmiddel af te waarderen en een verlies te nemen. Hiermee verlaagt u uw winst. Dit kan natuurlijk ook gelden voor incourante voorraden en oninbare vorderingen/debiteuren.

Oudedagsreserve

Bent u ondernemer voor de inkomstenbelasting dan kunt u jaarlijks een extra aftrekpost claimen door een toevoeging te doen aan de oudedagsreserve (OR). In 2014 bedraagt de toevoeging maximaal 10,9% van de winst. In 2015 is dat nog maar 9,8%. Houd er rekening mee dat u in de toekomst over de opgebouwde OR belasting moet betalen. Laat de OR dan ook niet te hoog oplopen.

BTW

Kleine ondernemersregeling

Als u dit jaar minder dan € 1.883 aan btw hoeft af te dragen, komt u in aanmerking voor de kleine ondernemersregeling (KOR). U krijgt dat een vermindering op uw af te dragen btw. Blijft het bedrag aan btw afdracht onder de € 1.345, dan krijgt u een vermindering van 100%. Deze regeling geldt overigens niet voor bv’s.

Oninbare debiteur

Als een debiteur niet meer kan betalen, kunt u de reeds afgedragen btw terugvorderen. U dient hiervoor een aparte brief naar de Belastingdienst te sturen. Het bedrag kan dus niet middels de reguliere aangifte of een suppletie worden teruggevraagd. Het verzoek dient binnen een maand na afloop van het aangiftetijdvak waarin blijkt dat de debiteur niet meer kan betalen worden ingediend.

Btw buitenland

Heeft u goederen over de grens gekocht en buitenlandse btw betaald, dan kunt u dit terugvragen. Hiertoe dient u een elektronisch verzoek bij de Belastingdienst in Nederland in te dienen. Voort het terugvorderen van btw betaald in 2013 had u het verzoek al in september moeten indienen (kijk voor meer informatie op de website van FISCAF belastingadvies).

De auto

Als u een auto van de zaak voor privé doeleinden gebruikt, dient een bijtelling in het inkomen plaats te vinden. Deze bijtelling is te voorkomen door een rittenregistratie bij te houden en in totaal minder dan 500 km privé te rijden.

De bijtellingspercentages gaan in de toekomst wijzigen. Voor een compleet overzicht verwijzen wij naar de website van FISCAF belastingadvies.

Download hier een handige pdf om uit te printen:FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF 2014

Avatar foto

Auteur drs. François van der Hoff is fiscalist en gespecialiseerd in de fiscale aspecten van bedrijfsopvolging. François begeleidt, adviseert en traint familiebedrijven en accountantskantoren. Lees verder...