Schenken cumulatief preferente aandelen

2059 views 0

In het filmpje wordt aandacht besteed aan het schenken van cumulatief preferente aandelen  (hierna: cumprefs) van vader aan kind in het kader van de bedrijfsopvolging. Voor een uitgebreide uitleg over cumprefs lees het artikel: bedrijfsopvolging tegen cumprefs.

Met behulp van het White Board bespreken Pieter en Francois een eenvoudige casus om deze problematiek duidelijk te maken. Vader heeft een goedlopende onderneming BV in de afgelopen decennia opgebouwd en is eigenaar van 100% van de gewone aandelen.

Omzetten naar cumprefs

Vader vindt het tijd om zijn kind tot de BV te laten toetreden, bij voorkeur zonder inbreng van geldmiddelen en wil dit gefaseerd doen. Om dit voor elkaar te krijgen heeft hij bij zijn notaris deze gewone aandelen volledig laten omzetten in cumprefs. Bij deze uitgifte wordt de waarde van de onderneming op dat moment aan deze nieuwe cumprefs gekoppeld, zodat hij zijn opgebouwde vermogenswaardes behoudt. In het filmpje wordt dit benoemd als stap 1.

Op hetzelfde moment treedt zijn kind toe tot de BV. Bij zijn of haar toetreding regelt de notaris ook dat alle nieuw uitgegeven gewone aandelen aan hem of haar worden uitgereikt. Deze gewone aandelen delen uitsluitend in de toekomstige vermogens -en winstontwikkelingen van de BV, zodat het kind hier niet veel voor hoeft te investeren, ook het doel dat vader met de toekomstige gefaseerde bedrijfopvolging voor ogen heeft.

De nieuwe verdeling van het aandelenkapitaal van de BV ziet er nu als volgt uit: vader is eigenaar van alle cumprefs en het kind is eigenaar van alle nieuwe gewone aandelen in de BV.

Schenken cumprefs

In het kader van de beoogde bedrijfsopvolging gaat vader tijdens zijn leven zijn cumprefs (als dan niet) gefaseerd schenken aan zijn kind. In het filmpje wordt dit benoemd als stap 2.

Schenken van deze aandelen leidt bij vader tot heffing van inkomstenbelasting, de box 2 aanmerkelijk belangheffing. Hij draagt deze aandelen, die een onderneming vertegenwoordigen, immers over aan zijn kind. Vader kan zijn fiscale aanmerkelijk belang claim vermijden door de cumprefs door te schuiven naar het kind door gebruik te maken van de doorschuifregeling (DSR-regeling).  Kind is als begiftigde van deze aandelen in beginsel schenkbelasting verschuldigd. Het grootste deel van deze heffing is echter vrijgesteld op basis van de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR-regeling).

In het verleden (tot en met 2010) ging het schenken van cumprefs betrekkelijk eenvoudig. Na 2010 is het ingewikkelder geworden door de toename van aanvullende voorwaarden. Deze voorwaarden (lees ook: Bedrijfsopvolging tegen cumprefs) zijn trouwens overeenkomstig voor zowel vader die te maken heeft met de inkomstenbelasting als het kind die te maken heeft met de schenkbelasting.

Voorwaarden schenken cumprefs

De hoofdregel is dat de verkrijging krachtens gift van cumprefs niet in aanmerking komt voor de toepassing van de BOR, tenzij deze aandelen zijn ontstaan in het kader van een bedrijfsopvolging. De volgende eisen worden gesteld:

  • De cumprefs vormen een omzetting van een eerder door schenker gehouden aanmerkelijk belang van gewone aandelen.
  • De omzetting tot preferente aandelen is gepaard gegaan met het toekennen van gewone aandelen aan een ander.
  • Ten tijde van de omzetting dreef de vennootschap een onderneming of hield deze vennootschap een medegerechtigdheid.
  • De verkrijger van de preferente aandelen is reeds voor ten minste 5% van het geplaatste kapitaal aandeelhouder van gewone aandelen.

Indirecte cumprefs

De hierboven beschreven situatie gaat over dat vader direct de aandelen in de bv heeft. De uitgifte van cumprefs kan ook plaatsvinden als er sprake is van een holding-bv met een werk-bv daaronder. De werk-bv geeft dan de cumprefs uit aan de holding-bv van vader en de gewone aandelen aan de holding-bv van kind. Let op dat bij een schenking de aandelen van holding-bv van vader geschonken moeten worden als er sprake is van een hoge ab-claim in de werk-bv. Dit noemen we schenken boven langs (lees hiertoe het artikel: Schenken aandelen aan kinderen).

Valkuilen

Tenslotte worden er nog twee valkuilen in het filmpje onder de aandacht gebracht:

Valkuil 1: wil het schenken van cumprefs met beperkte fiscale afrekening plaats kunnen vinden dan moet het kind ten tijde van de latere verkrijging door schenking van vaders cumprefs minimaal 5% van de gewone aandelen bezitten, stap 2.

Valkuil 2: er moet wel voor worden gezorgd dat alle economische rechten die de onderneming aangaan tijdens stap 1 worden toegerekend aan de cumprefs ten tijde van uitreiking. Onder ‘rechten’ worden begrepen stille reserves, gewone reserve, agio. Wordt hieraan niet voldaan, dan is er sprake van een fiscale afrekening bij vader voor het box 2 aanmerkelijk belang en is de DSR-regeling niet van toepassing. De Staatssecretaris van Financiën heeft deze problematiek trouwens in haar Besluit van 2018 geregeld.


Toolkit Bedrijfsopvolging

De gratis toolkit van fiscalist François van der Hoff geeft praktische informatie over het gehele proces van bedrijfsopvolging.

Inhoud:

 Overzicht met tien praktische adviezen (e-mail)

 Voorbeeld BedrijfsOpvolgingsPlan (BOP) 

 Processchema en 12-stappenplan 

 Blijf op de hoogte via de digitale nieuwsbrief

We respecteren uw privacy en zullen uw gegevens niet aan anderen verstrekken.

Het aanvragen van de toolkit is gelukt! Controleer uw e-mail inbox.