311 views 0

In het arrest, Hoge Raad 7 oktober 1981, nr. 20 733, BNB 1981/299, wordt voor de uitleg van het begrip onderneming aansluiting gezocht bij de in de bedrijfseconomie gebruikelijke omschrijving, te weten dat een onderneming een zelfstandige duurzame organisatie van kapitaal en arbeid is, die deelneemt aan het maatschappelijke productieproces met het oogmerk om winst te behalen.

Voor het begrip onderneming bij de exploitatie van vastgoed heeft de Hoge Raad een rechtsregel opgesteld voor het begrip boven normaal vermogensbeheer.

Bij exploitatie van onroerende zaken is volgens de Hoge Raad sprake van meer dan normaal vermogensbeheer indien de verrichte arbeid qua aard en omvang van zodanig belang is dat deze arbeid “geacht kan worden ten doel te hebben het behalen van voordelen uit onroerende goederen, welke het aan een belegger in zodanige goederen normaliter opkomende rendement te boven gaat”.


Toolkit Bedrijfsopvolging

De gratis toolkit van fiscalist François van der Hoff geeft praktische informatie over het gehele proces van bedrijfsopvolging.

Inhoud:

 Overzicht met tien praktische adviezen (e-mail)

 Voorbeeld BedrijfsOpvolgingsPlan (BOP) 

 Processchema en 12-stappenplan 

 Blijf op de hoogte via de digitale nieuwsbrief

We respecteren uw privacy en zullen uw gegevens niet aan anderen verstrekken.

Het aanvragen van de toolkit is gelukt! Controleer uw e-mail inbox.